Beskyttelse

God oversigt i konkurrenceprogrammet for Naturpark Amager s. 47. Link: https://naturstyrelsen.dk/media/236913/naturpark-amager-nye-muligheder-konkurrenceprogram-juni-2018.pdf

Natura 2000

 

Natura 2000-plan 2016-2021 for Vestamager og havet syd for.

Områdets udpegningsgrundlag (s. 9): https://mst.dk/media/130679/143_n2000plan_2016-21.pdf

Obs. ift. Tinksmed på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 jf. s. 532 her: http://pub.dof.dk/dof/Appendix/Status_og_udviklingstendenser_for2.pdf

Overordnede målsætninger og konkrete målsætninger (s. 12-13): https://mst.dk/media/130679/143_n2000plan_2016-21.pdf

Jf. Natura 2000-plan for Vestamager og havet syd for (nr. 143) er det overordnede mål for området, at: ”Det sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette pleje og uforstyrrethed.” (s. 13).

Det skal i henhold til habitatdirektivet sikres, at der ikke sker forringelser af områdets levesteder for de fuglearter, som EF-fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte. Etablering af eventuelle nye stier forventer DOF København vil kræve en § 3-dispensation. Dispensation kan ikke gives, hvis en væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsens § 6 ikke kan afvise, at det ansøgte vil kunne medføre skade på et Natura 2000-område. Det skal således sikres, at etablering af eventuelle nye stier sker på en sådan måde, at forstyrrelser og dermed skade, kan udelukkes.

Fredning

Hele Vestamager / Kalvebod Fælled er fredet og indgår som en del af Kalvebodkile-fredningen. Fredninger bliver gennemført til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven indeholder. Det vil sige beskyttelse af landskab, dyr og planter og deres levesteder, kulturhistorie, naturhistorie og undervisningsmæssige værdier, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen.

Det overordnede fredningsformål for området lyder: at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.

Fsva. balancen mellem beskyttelse og benyttelse vil DOF København desuden henvise til ”Handlingsplan for fredning 2013” s. 15:
For de særligt udpegede Natura 2000 områder udføres der særlig planlægning med konkrete handleplaner og særlige virkemidler for at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som danner udpegningsgrundlag for de enkelte Natura 2000- områder. En fredning kan i nogle tilfælde supplere denne særlige indsats med f.eks. at give offentligheden bedre adgang til naturområderne – naturligvis forudsat, at offentlighedens adgang ikke er i strid med hensynet til arterne på udpegningsgrundlaget.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Størstedelen af Vestamagers naturarealer er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven værner en række naturtyper (søer, moser, enge, strandenge, heder, overdrev samt udpegede vandløb) mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker man at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal man søge om dispensation hos kommunen. Der skal dog foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, der kan ændre tilstanden i de beskyttede naturtyper. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted (Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper, Miljøministeriet, 2009).

Eventuelle dispensationer vil almindeligvis forudsætte, at projektet omfatter en forbedring af eksisterende naturtyper, at det tages hensyn til sjældne arter, at det har en lille overfladepåvirkning og/eller at projektet har til hensigt at styre færdsel. Er der samtidig internationale forpligtigelser at tage hensyn til i form af f.eks. direktivforpligtigelser i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet (som er tilfældet med Vestamager), gælder der en særlig restriktiv dispensationspraksis (læs mere under .