Vis hensyn til fuglelivet

Kalvebod Fælled er et unikt naturområde med et meget rigt fugleliv og en stor naturrigdom i øvrigt. Der er i dag kun få naturområder tilbage i Danmark, som kan tilbyde de samme forhold for ynglende vadefugle, som Kalvebod Fælled kan, med vidtstrakte enge og strandenge. Faktisk udgør enge og strandenge tilsammen kun knap 4 % af Danmarks samlede landareal i dag (Miljøstyrelsen, 2019). Og det er kun en ganske lille andel af det areal, som udgøres af store, sammenhængende områder som på Kalvebod Fælled. 

Et område med så store naturværdier som Kalvebod Fælled skal vi selvfølgelig passe på. Derfor er området også omfattet af en række beskyttelsesbestemmelser og bl.a. udpeget som både fuglebeskyttelsesområde og reservat for netop at give de mange ynglende og rastende fugle den nødvendige beskyttelse og ro. Du kan læse mere om beskyttelsesbestemmelserne på Kalvebod Fælled her.

Som besøgende på Kalvebod Fælled bør man derfor vise hensyn til bl.a. det rige fugleliv – både for fuglenes skyld, men også af hensyn til de mange gæster, som kommer til Kalvebod Fælled netop for at opleve fuglelivet

Anbefalinger til hensynsfuld adfærd

Ikke alle ved eller tænker over, hvad der eventuelt kan virke forstyrrende eller ligefrem være skadeligt for fuglelivet. Derfor har vi oplistet nogle opmærksomhedspunkter, som vi i caretakergruppen og i DOF København mener, at man bør have i tankerne, når man tager på tur i den fantastiske natur på Kalvebod Fælled, så hverken fuglene eller andre gæster forstyrres unødigt.

1) Al færdsel ved Klydesøen inkl. på diget er forbudt året rundt
Hele Kalvebod Fælled er udpeget som vildtreservatet. For at give yngle- og rastefugle så meget fred som muligt, er en del af reservatet (området omkring Klydesøen inklusiv selve diget fra det østlige fugletårn til det vestligste fugletårn) lukket for færdsel året rundt. Der er med andre ord adgang forbudt i området omkring Klydesøen (se de røde markeringer på kortet til højre. Kortet kan forstørres op ved at holde markøren over). Der er forskellige steder opsat skilte om, at reservatet er lukket for adgang. Det rige fugleliv kan dog fint opleves fra de tre fugletårne, der er adgang til på dæmningen.

2) Droneflyvning ikke tilladt
Med mindre du har fået tilladelse fra rette myndighed, er det forbudt at flyve med drone på Kalvebod Fælled. Forbuddet mod droneflyvning gælder, fordi området er et særligt følsomt naturområde og pga. nærheden til lufthavnen. Læs evt. mere om dronereglerne på Trafikstyrelsens hjemmeside eller se kort over områder med restriktioner for flyvning.

For civil flyvning gælder det i øvrigt for flyvning over særligt støjfølsomme naturområder, som Kalvebod Fælled hører under, at: Flyvning over særligt støjfølsomme naturområder skal ske i en højde af mindst 1000 FT (300 m) over terræn med undtagelse af nogle særlige tilfælde, f.eks. særlige opgaver ifm. tilsyn eller ifm. specielle vejrforhold (jf. BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark). 

3) Hunde skal holdes i snor
Hunde skal naturligvis holdes i snor, når man går tur på stierne. Heldigvis er langt de fleste rigtig gode til at huske det. Derudover bør man ikke gå ind på engene med sin hund – dels af hensyn til engfuglene, dels af hensyn til kreaturerne og vildtet, men også af hensyn til ens egen sikkerhed, da kreaturerne instinktivt kan reagere aggressivt på hunde (især hvis der er kalve). I øvrigt fremgår det af Naturstyrelsens hjemmeside, at “Naturstyrelsen anmelder det til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, hvor man ikke har fået lov.” (Naturstyrelsen, 2019).

4) Begræns færdslen på engene i yngletiden
Ynglefuglene på engene er særligt sårbare i perioden fra ca. 1. april frem til ca. 1. juli, hvor de har æg og unger. Når man bevæger sig ind på engene i yngletiden, bliver ynglefuglene urolige og flyver op fra deres reder. Når de gør det, blotlægges æg eller unger, og det øger bl.a. risikoen for prædation fra særligt krager, som der er mange af på Kalvebod Fælled. Læs eventuelt mere om effekterne af menneskelige forstyrrelser her. For at begrænse forstyrrelserne af fuglelivet, bør fladefærdslen på engene begrænses – især i yngletiden. Omkring Klydesøen er der adgangsforbud hele året.

Derudover er der også et indirekte hensyn til flysikkerheden i lufthavnen. Omkring Københavns Lufthavn reguleres og bortskræmmes de store flokke af rastende gæs forår, efterår og vinter mhp. at undgå kollisioner med flyene. Formålet med bortskræmningen er at få gæssene til at gå ned og raste i det fredede område på bl.a. Kalvebod Fælled (Kilde: TV2lorry, 2019). Af den grund er det også uhensigtsmæssigt med for mange forstyrrelser, hvis gæssene bliver skræmt op pga. færdsel på engene og ender med at flyve tilbage til arealerne ved lufthavnen.

5) Hold dig så vidt muligt til de etablerede stier og veje – og få de bedste fugleoplevelser
Fuglene på Kalvebod Fælled har et langt stykke hen ad vejen vænnet sig til den færdsel, der foregår via de etablerede stier og veje. Fordi fuglene har vænnet sig til det, kan man ofte se dem på relativt tæt hold. Går man derimod ind på engene, vil man ofte opleve, at de reagerer med det samme og flyver væk. For at give fuglene mest fred og ro – ikke mindst i yngletiden – og for at give sig selv og andre de bedste muligheder for gode fugleoplevelser – bør man så vidt muligt holde sig til de eksisterende stier og veje.

6) Undgå drageflyvning fra diget og på engene

Drageflyver på Koklapperne. Uheldigt ift. forstyrrelser af fuglelivet. Foto: Caretrakergruppen.

Langt de fleste fugle vil opfatte en flyvende drage som en fare. Det kan således give store forstyrrelser for de ynglende og rastende fugle, hvis man sætter sin drage op fra f.eks. dæmningen ved Klydesøen eller fra en af højene ude på fælleden. Tag hensyn til fuglelivet og find et andet sted at sætte dragen op – f.eks. området ved Naturcenteret.

7) Vis hensyn til fuglene når du fotograferer dem
Som fuglefotograf skal man naturligvis også tage de nødvendige hensyn til fuglelivet – og andre besøgendes mulighed for natur- og fugleoplevelser i øvrigt. F.eks. er det uhensigsmæssigt at slå sit fototelt op midt inde på engen i fuglenes yngletid. Desuden er det jævnfør lov om jagt og vildtforvaltning ulovligt at forstyrre ynglefugle ved fotografering. Det fremgår af lovens § 8: Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes.

Caretakergruppen og DOF København ser gerne, at der etableres flere foto- og fugleskjul på Kalvebod Fælled, som både fuglekiggere, fuglefotografer og andre besøgende kan benytte sig af.