Vidste du at…

 • Der er set ca. 300 forskellige fuglearter på Kalvebod Fælled. I hele Danmark er der per 2019 truffet i alt 476 arter. Du kan læse mere om de arter, der er truffet på Kalvebod Fælled under menuen ‘Artsgennemgang’.

 • De fleste vadefuglearter yngler kun på enge og strandenge. Det er derfor afgørende for vadefuglene, at disse naturtyper bevares. I dag udgør de kun ca. 4 % af Danmarks samlede areal (Kilde: Miljøstyrelsen). Og det er kun en ganske lille andel af det areal, som udgøres af store, sammenhængende eng- og strandengsarealer som på Kalvebod Fælled.

 • Kalvebod Fælled er det eneste sted uden for Jylland, hvor vadefuglen Engryle endnu yngler (med 1-2 par). Den samlede bestand af Engryle i Danmark er i dag (2019) kun på ca. 100 par. Læs mere om ynglefuglenes udvikling på Kalvebod Fælled, herunder Engrylens, her.

 • I Danmark er Viben gået tilbage med ca. 75 procent siden 1976 (DOF). Men på Kalvebod Fælled er det lykkedes at vende tilbagegang til fremgang ved en målrettet indsats; fra ca. 60 par i 1994 til ca. 150 par i dag (2018). Med en fortsat målrettet indsats vil niveauet fra omkring 1980 med ca. 230 par måske kunne nås. Læs mere om ynglefuglenes udvikling på Kalvebod Fælled her.

 • Kalvebod Fælled har vist sig at være én blandt ganske få lokaliteter i Danmark, hvor man hvert forår kan være heldig at opleve Tredækkeren spille. Det sker som “opvarmning” før det for alvor går løs på spille- og ynglepladserne i det nordlige Skandinavien. Dens særegne spil kan opleves i denne video, som dog ikke er fra Kalvebod Fælled, men fra Norge. Om efteråret foretager mange tredækkere et non-stop træk til Sahel-zonen i Vestafrika; 5500 km som kortlægges på 64 timer med en gennemsnitshastighed på 90 kilometer i timen! Kilde: pandion.dof.dk
   
 • Havternen, som har ynglet eller gjort yngleforsøg i Klydesøen de seneste år (siden 2012), er den art blandt alle fuglearter i verden, som foretager det længste træk. Den tilbagelægger hvert år op til 71.000 km. Kilde: videnskab.dk

 • Den Lille Kobbersneppe, som årligt raster i Klydesøen på dens træk mellem ynglepladsen og vinterkvarteret, er den fugleart, man har kendskab til, som gennemfører det længste træk uden stop; hele 11.000 km på otte dage uden én eneste pause. Kilde: berlingske.dk

 • Havørnen ynglede for første gang i Kongelunden i 2018 og fik en unge på vingerne, som blev navngivet August. Du kan følge hans færden her (scroll ned til ‘ørnekortet’). I 2019 forsøgte parret igen at yngle i Kongelunden, men ørnene opgav desværre yngleforsøget. Havørneparret er meget stedfaste omkring Klydesøen og kan ses det meste af året her.

 • Om efteråret kan op til 10.000 Hjejler ses raste i Klydesøen. Af andre store flokke, som kan ses på Kalvebod Fælled, skal også nævnes de mange Bramgæs, hvor op til 20.000 rastende fugle om foråret og efteråret ikke er ualmindeligt.