Hvem står bag hjemmesiden

Hjemmesiden administreres af en gruppe fuglekiggere med et indgående kendskab til fuglelivet på Kalvebod Fælled. Gruppen blev i sin tid etableret i forbindelse med det såkaldte Caretakerprojekt, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) stod for gennemførelsen af. Projektet kørte i perioden 2003-2013. 

I korte træk gik caretakerprojektet ud på, at der for en række lokaliteter af international betydning for fuglelivet blev etableret en gruppe af frivillige for hver lokalitet, som først og fremmest skulle overvåge fuglelivet, men også formidle om det. En sådan ‘caretakergruppe’ blev etableret for Kalvebod Fælled. Efter caretakerprojektets ophør i 2013 har caretakergruppen for Kalvebod Fælled fortsat sit arbejde. Du kan læse mere om det afsluttede caretakerprojekt her

Caretakergruppens arbejde består primært i at følge udviklingen for en række bestemte ynglefugle med særligt fokus på vadefuglene. Udviklingen for disse arter følges bl.a. ved at foretage optællinger i yngletiden. Derudover følges fuglelivet mere generelt bl.a. ved løbende optællinger af rastende fugle. Alle disse mange observationer indtastes i DOFbasen, hvor de er tilgængelige for alle.

Caretakergruppen har foreningsmæssigt ophæng i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet (i daglig tale DOF København) og bidrager med oplysninger til DOF København til brug for bl.a. lokalforeningens dialog med Naturstyrelsen om fugleforvaltningen på Kalvebod Fælled eller i forbindelse med DOF Københavns deltagelse i Naturparkrådet for Amager Naturpark. Caretakergruppen har også en god dialog direkte med Naturstyrelsen omkring fugleforvaltningen på Kalvebod Fælled.

Caretakergruppen og DOF København arbejder bl.a. for at skabe så gode forhold for fuglene på Kalvebod Fælled som muligt samt for at styrke formidlingen om fuglelivet på Kalvebod Fælled og mulighederne for at opleve fuglelivet både for fuglekiggere og øvrige gæster.

Anbefalingerne på denne hjemmeside vedrørende forvaltning m.m. afspejler ikke kun caretakergruppens holdning, men også DOF Københavns og tager bl.a. udgangspunkt i en rapport DOF København fik udarbejdet af Tidal Consult i 2017 med fokus på ynglefuglene på Kalvebod Fælled. Rapporten kan læses her.

Driften af hjemmesiden varetages primært af Thomas Tümmler-Hellesen, som er koordinator for caretakergruppen. Derudover indgår følgende faste medlemmer i caretakergruppen: Karsten Busk Laursen, Rasmus Turin, Troels Eske Ortvad, Stig Kjærgaard Rasmussen og Inge Christiansen.