Skarver, hejrer og storke

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Almindelig. Ses året rundt. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Større forekomster af rastende fugle kan især opleves i oktober. Tidligere er meget store antal set raste i Klydesøen. Der ses regelmæssigt meget store flokke fouragere til havs ud for f.eks. Sydvestpynten. Det er disse fugle, som af og til kan ses gå til rast i Klydesøen. De største forekomster skal her nævnes:

2004: 14/10 15.000 rst. Klydesøen (Preben Berg). Også 8.000 rst. 12/10 (Tim Andersen).
2005: 12/10 18.000 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2006: 20/10 10.600 rst. Klydesøreservatet (Preben Berg).
2007: 13/10 4200 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2012: 20/10 4400 rst. Klydesøreservatet (Michael Køie Poulsen).

Skarv på ydersiden af dæmningen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Nyere ynglefugl på Kalvebod Fælled. Begyndte sandsynligvis at yngle på Kalvebod Fælled omkring år 2000. Siden da har der frem til omkring 2013 fast været ca. 1-3 stationære (paukende) fugle i forårsmånederne på Kalvebod Fælled (nogle år muligvis flere). Fuglene har som udgangspunkt holdt til i Hejresøen samt ved Store Høj Sø. Efter 2013 har den imidlertid været noget mere fåtallig, og der har ikke været indikation på yngel. 

Der synes ikke umiddelbart at være nogen oplagte forklaringer på denne tilbagegang. Yngleforholdene for arten har ikke umiddelbart ændret sig i området. Rørskovsområderne ved både Store Høj og Hejresøen er uforandrede. Forandringer i bestanden generelt herhjemme ser heller ikke ud til at være årsagen, da bestanden ser ud til at være stabil.

Arten er set på Kalvebod Fælled i alle årets måneder, men de fleste observationer er fra foråret, hvor Rørdrummen er stemmeaktiv og derfor nemmere opdages.

De største forekomster er på 3-4 fugle og er alle gjort i forårsmånederne og stammer fra perioden 2005-2009. Der kan dog have været flere fugle, idet observationer fra den lukkede del af reservatet først blev gjort mulig med åbningen af fugletårnene på dæmningen i 2012.

Rørdrum, Hejresøen. Foto: Michael Bendt.

Dværghejre (Ixobrychus minutus)

Meget sjælden gæst i Danmark fra Syd- og Centraleuropa. 1 fund:

2020: 10-16/6 1 han rst. Hejresøen. Fundet af John Larsen. Læs mere om fundet her.

Dværghejre, Hejresøen. 11. juni 2020. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen.

Billede 1 af 4

Tophejre (Ardeola ralloides)

Meget sjælden gæst i Danmark fra Syd- og Sydøsteuropa. 1 fund:

201123/5-30/5  1 rst. Nordre Klapper, hvor den især fouragerede i de vandfyldte grøfter. Fundet af Niels Jacob Jensen.

Tophejre, Nordre Klapper, 23. maj 2011. Foto: Troels Leuenhagen Petersen

Kohejre (Bubulcus ibis)

Meget sjælden gæst i Danmark fra Syd- og Sydøsteuropa. Et fund:

201415/5-17/5 1 rst. Svenskeholm. Fundet af Rasmus Turin og Michael Delpierre uafhængigt af hinanden. En finderberetning af Rasmus kan læses her.

Kohejre med ko, Svenskeholm maj 2014. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Silkehejre (Egretta garzetta)

Uregelmæssig trækgæst fra Sydeuropa. Ses næsten årligt på Kalvebod Fælled (primært Klydesøen) med ca. et fund om året (siden 1997). I alt ca. 24 fund, hvoraf langt de fleste (19) er fra månederne maj-juli med flest i juni (8). Tre fund fra oktober. Forekomster af mere end én fugl nævnes her:

2002: 17/6-28/7 op til 2 rst. Klydesøen (flere observatører).
2006: 14/7-6/8 op til 2 rst. Klydesøen (flere observatører).
2008: 13/7-14/7 3 rst. Klydesøen (mange observatører).

Silkehejre, Villahøj Sø. 22. juni 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen. Se også videooptagelse her.

Sølvhejre (Ardea alba)

Sølvhejre er inden for de sidste ca. 15-20 år blevet mere og mere almindelig i Danmark. Det øgede antal observationer skyldes artens spredning mod nord. I 2007 forsøgte par at yngle i Klydesøen for første gang herhjemme, men uden held. I 2014 år ynglede to par på Saltholm, hvilket udgør det første sikre ynglefund i Danmark. Mere om ynglefundet på Saltholm kan læses her.

Frem til 2016 var den største observation af Sølvhejre på Kalvebod Fælled 7 stk. 1/9-17/9 2007. Men i 2017 eksploderede antallet, hvor der i løbet af efteråret (især september-oktober) sås mellem 10-20 fugle. Største forekomst i 2017 blev:

2017: 22/9 21 rst. Klydesøreservatet (Lars Nørgaard Andersen).

11 sølvhejre (og en fiskehejre), Villahøj nordlige engsø. September 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Fiskehejre (Ardea cinerea)

Almindelig. Yngler ikke på Kalvebod Fælled, men ses hele året rundt. Større rasteforekomster kan især opleves i sommermånederne (juli/august). De største forekomster er:

1997: 6/8 110 rst. Klydesøreservatet (Roberto Brunicardi).
2003: 26/8 130 rst. Klydesøen (Rasmus Turin).
2004: 11/8 119 rst. Klydesøreservatet (Jesper Bay Jacobsen).
2005: 22/8 100 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2006: 24/7 125 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Purpurhejre (Ardea purpurea)

Sjælden gæst i Danmark fra Syd- og Sydøsteuropa. Et fund:

2001: 1/10-18/10 1 1K rst. Klydesøen. Fundet af Michael Borch Grell. Foto af fuglen kan ses her.

Sort Stork (Ciconia nigra)

Sjælden gæst fra Øst- og Sydeuropa. Tre fund:
2017: 7/8 1 trk. vest over Kalvebod Fælled i retning mod Avedøre Holme. Fundet af Alex Bühring.
2018: 24/8 1 1K overflyvende lavt mod øst ved Hejresøen. Efterfølgende set kredsende over Kongelundsskoven. Fundet af Lars Ejlertsen. Også set af Karsten Busk Laursen, Steen Søgaard m.fl. Beretninger fra observationen kan læses her og her.
2020: 23/5 1 set overflyvende ved Villahøj i retning mod Klydesøen (Søren Ferdinand Hansen). Derefter set raste i Klydesøen en halv times tid, hvorefter den lettede og trak i sydøstlig retning (Stig Kjærgaard Rasmussen, Rasmus Turin m.fl.).

Sort Stork trækkende ved Pinseskoven efter rast i Klydesøen. 23. maj 2020. Foto: Peter Andersen.

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Ses næsten årligt på Kalvebod Fælled med ca. 1. fund om året. I alt ca. 27 fund. De fleste fund er fra månederne april-juni. Een større forekomst skal nævnes:

2011: 21/8 70 trk. SV over Koklapperne (Jakob Strand og Peter Sjøstedt). Den store forekomst drejer sig om fugle fra det svenske storkeprojekt. Flokken kom i øvrigt på Tårnenes Dag – desværre efter at de fleste var gået hjem.

Sort Ibis (Plegadis falcinellus)

Sjælden trækgæst fra Syd- og Sydøsteuropa. Tre fund:

2002: 1/6 1 rst. i området omkring Villahøj. Fundet af Jan Speiermann.
2004: 28/9 1 rst. Klydesøen. Fundet af ?
2022: 16/5-4/6 1 rst. Villahøj, men i den sidste del af perioden flyttede den til Klydesøen. Fundet af Knud Boysen. 
Forekomsten faldt sammen med en mindre invasion i Danmark, hvor der blev gjort flere fund end sædvanligt rundt om i landet. Fuglen blev et kæmpe tilløbsstykke, hvor især mange fuglefotografer lagde vejen forbi. Efter nogle dages ophold fik fuglen nemlig for vane at fouragere ganske tæt på Svenskeholmvej, og man kunne således nyde den på helt tæt hold. 

Sort Ibis, Villahøj. Maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Skestork (Platalea leucorodia)

Siden 2005 er der blevet set Skestork på Kalvebod Fælled næsten årligt. Flere af fundene drejer sig om langtidsstationære fugle. Næsten alle fund drejer sig om rastende fugle set i Klydesøen, og næsten alle fund er fra månederne maj, juni, juli og august. I alt er der gjort ca. 20 fund.
Enkelte større forekomster nævnes her:

2013: 11/7-7/9 3 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2018: 10/6 4 rst. derefter trk. SØ, Klydesøen (Thomas Hellesen).
2019: 26/6 4 rst. Klydesøen (Michael Køie Poulsen m.fl.) samt 7/7-8/7 5 rst. Klydesøen (Thomas Hellesen m.fl.).

Skestork, Klydesøen. Een ud af en flok på fem. Juli 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen. Se også videooptagelse af flokken her.