Lokaliteter på Kalvebod Fælled

Neden for præsenteres nogle af de lokaliteter på Kalvebod Fælled, hvor der er gode muligheder for at opleve fuglelivet. Lokaliteterne er angivet på dette kort.

1. Fasanskoven

Fasanskoven byder som Pinseskoven på mange småfugle. I forårsmånederne kan man ofte høre Nattergal og Græshoppesanger fra de mere fugtige kratområder, som der er flere af i Fasanskoven end i Pinseskoven. Det er derfor også i Fasanskoven og især de tilstødende kratområder, at der er de bedste chancer på Kalvebod Fælled for at opleve Græshoppesanger og Nattergal. På stille aftener i forårs- og sommermånederne kan man ofte se og høre Skovsneppen.


Sommerstemning i Fasanskoven. Foto: Caretakergruppen.

2. Store Høj Sø

Store Høj Sø byder med sine gangbroer gennem rørskoven og fugleskjulene på gode muligheder for at opleve fuglene tæt på. Søen huser dog ofte ikke mange fugle på vandfladen; nogle få ænder, gæs, svaner, blishøns og lappedykkere. Til gengæld ses og høres bl.a. Skægmejse og Rørsanger i rørskoven. Ofte kan der i maj og juni måned også høres Nattergal fra de omkringliggende krat. Især området med krat, som støder op til Ørestad Syd, huser ofte syngende Nattergal i disse måneder.


Store Høj Sø set fra Store Høj. De to fugleskjul kan ses hhv. i midten og højre side af billedet. Foto: Caretakergruppen.

3. Tjørnefælleden

Området med tjørnebuske udgør en del af den gamle strandeng, som før inddæmningen udgjorde kyststrækningen mod vest ud til Kalvebod Strand. Strandengen udgjorde en del af et større sammenhængende strandengsareal, der strakte sig et stykke mod syd og et godt stykke mod nord og også omfattede det der i dag udgør den gamle strandeng på Amager Fælled.

Området udgør i dag en lang smal bræmme mellem Kanalvej og de åbne engarealer på Koklapperne og har fået lov til at springe i krat. I dag dominerer især tjørnebuskene arealet. Der går en nyanlagt trampesti (2019) gennem området, som starter oppe ved Naturcenteret. Området huser også nogle hestefolde, og fra april og sommeren ud et større antal får, som er et eftertragtet udflugtsmål for især børnefamilier.

Fuglemæssigt er området især godt for småfugle med masser af bl.a. sangfugle. Og vil man finde en rastende vendehals er dette område oplagt for arten.  

Tjørnefælleden langs Kanalvej. Foto: Caretakergruppen.

4. Birkedam

I Birkedam kan mange af de samme arter opleves, som ses ved Store Høj Sø og Hejresøen. Birkedam skiller sig dog ud fra de andre søer ved, at der i efterårs- og især i vintermåderne kan ses et stort antal rastende Troldænder. Op til 18.000 er talt. Ofte ses også et større antal Lille Skallesluger (op til 200). Der er ikke noget fugletårn, men oversigtsforholdene er udmærkede, især fra dæmningen.

Birkedam med den træbevoksede ø i midten. Foto: Caretakergruppen.

5. Villahøj

Villahøj er blevet et fantastisk fugleområde, efter at Naturstyrelsen i 2014-2015 etablerede to lavvandede engsøer hhv. lige nord for og sydøst for Villahøj. Før var der blot en mindre sø lige syd for Villahøj. Fra Villahøj har man god udsigt over især den nordlige engsø, som ofte huser det største antal fugle af de to engsøer. Herfra kan man bl.a. i de tidlige forårsmåneder opleve mange andefugle og i sommermånederne ofte se en del rastende vadefugle. Større rastetal af Brushøns ses også ofte i maj måned. Af rovfugle kan med mellemrum bl.a. se Havørn, Vandrefalk, Blå kærhøg, Lærkefalk, Tårnfalk m.fl.

Villahøj, nordlige engsø. Foto: Caretakergruppen.

6. Pinseskoven

Pinseskoven er en større selvsået birkeskov. Fuglemæssigt er det især småfuglene man kan opleve her. Mange forskellige arter af sangere kan ses og især høres i forårsmånederne, herunder Skovsanger. Fra de mere fugtige partier i skoven kan man bl.a. høre Græshoppesanger og Nattergal. På stille aftener i forårs- og sommermånederne kan man ofte være heldig at se og høre Skovsneppen. Udover fuglene skal også nævnes de mange sommerfugle, som kan opleves i Pinseskoven i sommermånederne.

Pinseskoven med sin selvsåede skov af birketræer. Foto: Caretakergruppen.

7. Klydesøen

Klydesøen er den mest kendte og besøgte af lokaliteterne på Kalvebod Fælled. Her kan der – alt efter årstiden – ses store mængder af vand- og vadefugle. Derudover kan der ofte ses havørne og andre rovfugle som vandrefalk, blå kærhøg, lærkefalk mv. Lokaliteten huser også regelmæssigt mere sjældne eller fåtallige arter.

Der er ikke offentlig adgang til selve Klydesøen, da området indgår som en del af det lukkede reservat, hvor der er forbud mod færdsel året rundt. Der er dog gode muligheder for at observere fuglelivet fra de tre tårne på dæmningen, hvor især de to sydligste tårne kan anbefales (i daglig tale ‘sydtårnet’ og ‘midtertårnet’ eller ‘mellemtårnet’). Tårnene blev indviet i 2012. Det er en fordel at have et teleskop med, da de fleste fugle opholder sig på nogen afstand. Derudover er der også et skjul ved Sydmøllevej., hvor man nogle gange (afhængigt af årstid og vandstand) kan se fuglene tættere på.  

Klydesøen, set fra det østligste fugletårn (i daglig tale ‘sydtårnet’). Foto: Caretakergruppen.
Det midterste af fugletårnene på dæmningen. Her set mod vest med Avedhøre Holme i baggrunden. Foto: Caretakergruppen.

8. Hejresøen

Hejresøen huser altid pænt med ænder og lappedykkere især i efterårs- og og vintermånederne, hvor der ofte kan ligge mere end 1.000 troldænder i søen. Derudover er Hejresøen kendt for sine rastende Lærkefalke om efteråret, som ofte kan ses særdeles godt, mens de jager guldsmede over søen og skoven. Nævnes skal også Skægmejserne og de mange Rørsangere som kan høres – og med lidt held ses i rørskoven. Ved den sydlige bred af søen er der et fugletårn i to etager, hvorfra der er et fint udsyn over søen.

Hejresøen, set fra fugletårnet. Foto: Caretakergruppen.