Fuglelivet på forskellige årstider

Vintermånederne (december, januar og februar)

Vintermånederne er fuglemæssigt den mest stille periode på Kalvebod Fælled. Er Klydesøen isfri kan der være en del rastende andefugle, og sidst på eftermiddagen kan større flokke af Stor Skallesluger og Hvinand ofte ses flyve ind til overnatning. Også den smukke Lille Skallesluger kan ses. Mindre flokke af Sangsvaner ligger ofte i søen og flokke af Canadagæs fouragerer på engene. I Birkedam ligger det meste af vinteren en flok på 2000-5000 Troldænder – ofte i selskab med et mindre antal små skalleslugere.

Blå Kærhøg. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Af rovfugle er Blå Kærhøg, Vandrefalk og Havørne regelmæssige gæster. Af småfugle er det især flokke af Snespurve og Bjergirisker man kan være heldig at se. Nogle gange krydret med et par rastende Bjerglærker. Kalveboderne er tit også et besøg værd, da der kan ligge pænt med diverse ænder her. I perioder med hård frost kan man være heldig at finde Sortgrå Ryle på de store sten på ydersiden af dæmningen.

Forårsmånederne (marts, april, maj)

Skeand. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

I løbet af marts måned indtager Viber og Sanglærker for alvor engene og man kan ikke undgå at bemærke vibernes akrobatiske flyveøvelser og koret af syngende lærker. Store mængder af rastende svømmeænder kan også opleves i disse måneder. Særligt i Klydesøen og den nordlige engsø ved Villahøj kan der raste store mængder af ænder. Det er især Krikænder, Skeænder og Knarænder – ofte også krydret med Atlingænder. Det er typisk også omkring slutningen af marts, at store flokke af Traner kan opleves trække ind over Kalvebod Fælled på dage med højt solskin og østlige vinde.

Fra omkring slutningen af april og i hele maj måned kører forårstrækket for fulde drøn, og der er noget at se/høre alle steder. Større dagtræk, som man kender det fra kendte forårstræksteder i Danmark (f.eks. Skagen og Gilbjerg), ser man dog ikke på Kalvebod Fælled. I maj er det mest spektakulære nok de dansende Brushøns, som ofte kan opleves på engene omkring engsøerne ved Villahøj. Den næsten årlige forekomst af spillende Tredækker skal også nævnes, da Kalvebod Fælled er en af ganske få kendte lokaliteter herhjemme, hvor man kan opleve den spille. Derudover er de kæmpe flokke af Bramgæs, som i kortere eller længere tid raster, også noget af et skue. Nattergalen skal selvfølgelig også nævnes. Bl.a. sidder der ofte 2-3 fugle og synger fra krattene lige vest for Ørestad Syd.

Rødvinget Braksvale ved Sydmøllevej, juni 2002. Foto: Keith Fox.

Maj måned er også et af de bedste tidspunkter på året for de mere fåtallige og sjældne trækfugle, som af forskellige årsager er kommet ud af kurs og er røget for langt mod nord eller vest. En række meget sjældne arter er fundet på Kalvebod Fælled netop i denne måned. F.eks. Rødvinget Braksvale, Sortvinget Braksvale, Prærieløber, Kohejre, Tophejre, Rosenbrystet Tornskade m.fl.

Sommermånederne (juni, juli, august)

Stor Kobbersneppe. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

I juni måned kan der være lidt stille. Ynglefuglene er i fuld gang og forårstrækket er for de fleste arters vedkommende overstået. Variationen af arter er derfor ikke så stor længere. Men i løbet af juni begynder “efterårstrækket” – eller returtrækket – for flere vadefuglearter allerede. Det gælder bl.a. for Svalekliren og Sortkliren. For en lokalitet uden for Jylland er de store forekomster af Stor Kobbersneppe særligt bemærkelsesværdigt, hvor der allerede i løbet af juni kan ses op til 20-25 fugle. Primo juni er i øvrigt også ofte god for Odinshane. Større forekomster af bl.a. Sortklire og Tinksmed kan opleves fra slutningen af juni. Særligt Tinksmed kan optræde talrigt visse år med op til et par hundrede rastende fugle.

Juli og august måned er lig med højsæson for rastende vadefugle. Klydesøen er kendt for sin store artsdiversitet af vadere, og få andre lokaliteter herhjemme kan matche Klydesøen, hvad det angår. Særligt første halvdel af juli kan være magisk når alle vaderne ankommer i deres smukke yngledragter. Det kræver et teleskop at få alle detaljerne med, da afstandene til de rastende fugle ofte er forholdsvis store fra fugletårnene på dæmningen. 

Stribet Ryle, Sydmøllevej. 3. august 2012. Foto: Simon Berg.

Næsten hver sommer gæstes Klydesøen også af en eller flere mere sjældne vadefugle som f.eks. Stribet Ryle, Terekklire, Damklire, Prærieløber m.fl. Klydesøen er også en sikker lokalitet for rastende Kærløber i juli måned. Fra slutningen af juli kan der dagligt ses rastende Rovterne i søen – flere dage er mere end 20 fugle set. Vadefugletrækket fortsætter ind i august, hvor ungfuglene efterhånden tager over.

I løbet af august begynder returtrækket for en række småfugle også. De gule vipstjerter, hvis træk topper i slutningen af august, kan man ikke undgå at bemærke. Bl.a. kan store flokke om aftenen ses gå til rast i rørskovene. Det samme kan opleves med svalerne, hvor store flokke på flere tusinde kan ses gå til overnatning.

Efterårsmånederne (september, oktober, november)

Vadefugletrækket fortsætter ind i september, hvor ungfuglene dominerer. Diversiteten af vadere reduceres, men flokkene bliver større. Bl.a. kan op til 10.000 Hjejler ses raste på engene ved Klydesøen. Og ellers er det i september og oktober at det store træk mod vinterkvarterne i Sydeuropa og Afrika finder sted for en række forskellige arter. Artsdiversiteten er høj i disse to måneder, og da Kalvebod Fælled ligger på en trækrute kan store antal for nogle arters vedkommende opleves under de rette vejr- og vindforhold. Trækket af småfugle kan nogle dage – særligt i slutningen af september/starten af oktober – være massivt. Især for bog- og kvækerfinker, hvor der kan være dage med over 50.000 trækkende. Ofte trækker også en del Bjergvipstjerter igennem. September er også god for Rødstrubet Piber, som næsten årligt kan opleves med flere rastende fugle.

Lærkefalk. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Det er også i september og oktober, at store mængder af svømmefugle raster i Klydesøen med op til f.eks. 6000 rastende Pibeænder og 4500 rastende Krikænder. Efterårstrækket af Bramgås plejer at toppe i oktober, hvor dage med både 10.000-20.000 rastende gæs ikke er ualmindelige. Gode dage med rovfugletræk kan opleves, hvor arter som Musvåge, Rød Glente, Rørhøg, Fiskeørn m.fl. kan ses i pæne tal alt efter, hvornår på efteråret man er ude. Ligeledes ses ofte rastende Blå Kærhøge og senere i oktober Fjeldvåge. De bedste dage med trækkende rovfugle ses på dage med klart vejr og vind fra en nordvestlig retning. I starten af september kan større rasteforekomster af Tårnfalk også ofte opleves – op til 40 fugle. Og apropos falke, er det også lidt en Kalvebod Fælled specialitet med de årligt rastende Lærkefalke i september, som oftest ses over Pinseskoven og Hejresøen. Nogle år kan helt op til 10 fugle ses raste.

Fra omkring slutningen af oktober stilner trækket af. Gode trækdage med bl.a. gæs og svaner kan opleves. Og især hvis der kommer kulde i Sverige, kan det give pæne trækdage.