Efterårstræk og opsummering fra juli-august

Efterårstrækket er i fuld gang. For vadefuglenes vedkommende er det ungfuglene, der dominerer billedet nu. Klydesøen byder – trods den lave vandstand – fortsat på en bred palette af vadefuglearter. Rovfuglene er også godt i gang med trækkende Hvepsevåger, Rørhøge, Lærkefalke, Fiskeørne m.m.

Fiskeørn på træk. Kalvebod Fælled, 30. august 2020 .Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Kommer der noget varme op her i starten af september, er der gode chancer for at opleve rastende Lærkefalke på guldsmedejagt ved Hejresøen og over Pinseskoven. Og med lidt held kommer en af de smukke Steppehøge også forbi.

Småfugletrækket er også i gang. Lige nu er det især Skovpiber og Gul Vipstjert, svaler og Stære der dominerer. I buske og krat er det Afrika-trækkerne, man ser med diverse sangere, fluesnappere m.m. Og på engene ser man i øjeblikket bl.a. Bynkefugle og Stenpikkere. I løbet af september stiger mængden af trækfugle, så selvom sommeren går på hæld, er der fuglemæssigt masser at se frem til ;o)

Stære på vej til overnatning. Kalvebod Fælled, juli 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Opsummering fra juli og august

På trods af meget lav vandstand i Klydesøen i juli og især august måned, blev der set pænt med vadefugle. Også engsøerne ved Villahøj var godt med, da vandstanden i juli her var helt perfekt. Det resulterede i flotte rasttal for lokaliteten.

Fin vandstand i engsøerne ved Villahøj i juli måned gav mange rastende vadefugle. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Nedenfor følger en opsummering af de mest interessante observationer fra perioden ult. juni-ult. august.

Vi starter med periodens sjældneste fugl: En juvenil HVIDSKÆGGET TERNE blev fundet af Sebastian Klein den 29. august i Klydesøen. Ny art for Kalvebod Fælled! Arten er en sjælden, men næsten årlig trækgæst i Danmark fra Sydøsteuropa. Fuglen rastede desværre kun kortvarigt og blev derfor ikke set af andre. Sebastians finderberetning kan læses her.

På vadefuglefronten blev der sat ny dagsrekord for Storspove med 314 rastende til overnatning i Klydesøen den 1. juli (Karsten Busk Laursen). Også for Storspovens lillebror Småspoven blev der sat ny rekord med 100 rastende i Klydesøen den 13. juli (Karsten Busk Laursen). Den Hvidbrystede Præstekrave blev sidst set den 31. juli, hvilket blev afslutningen på et næsten 3 måneder langt ophold! (siden 9. maj). Bliver spændende at se, om den vender tilbage for tredje år i træk til næste år.

Krumnæbbet Ryle har haft en flot sæson med flere høje dagstotaler. Største antal blev 62, heraf 53 juvenile, den 18. august (Stig Kjærgaard Rasmussen). Største antal adulte fugle blev 48 den 17. juli (Hans Henrik Schou).

Juvenil Krumnæbbet Ryle, Klydesøen. Optagelse: Thomas Tümmler-Hellesen. Husk at slå ‘HD’ til for at se videoen i bedre kvalitet.

Den 15. juli lykkedes det Karsten Busk Laursen at få aflæst en farveringmærket Krumnæbbet Ryle. Fuglen viste sig at være ringmærket den 23. april 2019 på Bubaque island, Guinea-Bissau (Vestafrika, lige syd for Gambia, se kort nedenfor). Samme sted blev den aflæst den 18. november 2019. 

Krumnæbbet Ryle yngler i Nordsibirien fra Jenisejs udmunding i Ishavet og på Tajmyrhalvøen i vest og længere østpå (se kortet). De østsibiriske fugle overvintrer langs kysterne i Sydøstasien og Australien, mens de vestsibiriske fugle (dem vi ser) overvintrer i Afrika langs kysterne og i vådområder i indlandet primært syd for Sahara (Kilde: Danmarks Fugle). Afstanden mellem vinterkvarteret i Guinea-Bissau og ynglepladserne i Nordsibirien er ca. 9.000 kilometer!

Det er dælme fascinerede at tænke på, hvor store afstande nogle af de trækfugle vi ser på Kalvebod Fælled tilbagelægger for at komme fra deres yngleområder til deres vinterkvarter. 

Krumnæbbet Ryle aflæst i Klydesøen juli 2020 (gul prik) med angivelse af yngleområde (grøn prik) og dens vinterkvarter (blå prik), hvor den er blevet ringmærket og tidligere er aflæst. Copyright Google Earth.

Kærløberne skuffede i juli og august. Maksforekomsten blev blot på 4 fugle den 16. juli (Henrik Kisbye). I løbet af august blev det kun til en enkelt ungfugl, som blev set den 26-30. august (Sebastian Klein m.fl.).

Af andre vadefugle skal nævnes op til to Islandske Store Kobbersnepper (Karsten Busk Laursen m.fl.). Hele 248 rastende Tinksmede ved Villahøj den 3. august (Thomas Tümmler-Hellesen). En Pomeransfugl den 19. august i Klydesøen (Jesper Bay Jacobsen). Som rosinen i pølseenden skal en Odinshane den 29. august i Klydesøen også med (Sigurd Bruun Knudsen). Blot 2. fund i år på Kalvebod Fælled.

Af andre gode observationer fra perioden skal nævnes en fløjtende Vagtel den 28. juni på Svenskeholm (Karsten Busk Laursen m.fl.). Arten er lige knap årlig på Kalvebod Fælled. Nævnes skal også op til 5 Sølvhejre den 11. august. En trækkende Skestork ved Villahøj Sø den 5. august (Rasmus Turin). To Hvide Storke trækkende over Kalvebod Fælled den 7. august (Finn Olofsen) samt en Lysbuget Knortegås rastende i Klydesøen den 11. juli (Karsten Busk Laursen m.fl).

I løbet af august måned blev der sædvanen tro set mange Rovterner. Største antal blev 22 rastende den 22. august i Klydesøen (Anders Espenhain Sørensen).

Rovterne fra arkivet (juli 2018). Husk at slå ‘HD’ til for at se videoen i bedre kvalitet. Optagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

På rovfuglefronten blev periodens bedste fugl to rastende Hedehøge; hhv. en han den 12. august med fotos (Carl Emil Riising Nielsen) samt en rastende hunfarvet den 25. august på Svenskeholm (Thomas Tümmler-Hellesen).

For småfuglene vedkommende skal nævnes en syngende Karmindompap langs dæmningen/Pinseskoven den 17. juli (Andreas Hagerman). Samme dag blev der også set en Sumpmejse kortvarigt rastende ved sydtårnet (Karsten Busk Laursen), hvilket er et lokalt hit. En Vendehals rastede ved Villahøj den 30. august (Thomas Tümmler-Hellesen). 

Pænt med rastende Rødryggede Tornskader i løbet af august måned. Optagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.