Fugleobservationer m.m. fra perioden juli-august 2021

Vejrguderne har tydeligvis haft lidt dårlig samvittighed over den august de gav os, så selvom kalenderen siger efterår, har september indtil videre føltes mere som sommer end efterår. Trækfuglene lader sig dog ikke snyde, så her kører det planmæssigt. På Kalvebod Fælled betyder det, at man nu kan se store flokke af hjejler i Klydesøen (ca. 2.500), masser af rastende svømmeænder (især krikænder og skeænder), rastende og trækkende rovfugle, bl.a. de lynhurtige og adrætte dværgfalke samt pænt med forskellige arter af trækkende og rastende småfugle

Dværgfalk, Klydesøen. September 2021. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Neden for følger de mest interessante observationer fra perioden juli-august, som primært har stået i vadefuglenes tegn. Læs også om, hvad der kom ud af det årlige møde mellem caretakergruppen, DOF København og Naturstyrelsen.

Klydesøens strandenge i efterårsfarver. August 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Observationer fra juli og august

Den 23/7 fandt Karsten Busk Laursen en Stribet Ryle ud for sydtårnet. Det 8. fund for Kalvebod Fælled. Den blev et stort tilløbsstykke. Utroligt nok blev der den 27/7 fundet endnu en. Denne sås ved Sydmøllevej (fundet af Anders Odd Wulff Nielsen). Dermed 9. fund. Fuglen ved Sydmøllevej var en smule mørkere/mere slidt i dragten end den ved sydtårnet.

I dagene efter kunne de begge ses fra sydtårnet og nogle gange tæt på hinanden, men uden at blive set sammen. Begge fugle sås frem til den 4/8, hvor den lyse af dem lidt overraskende skiftede Klydesøen ud med Villahøj 3,5 km mod nordvest (Thomas Tümmler-Hellesen). Her blev den set frem til den 13/8. Den mørke af dem blev set i Klydesøen frem til den 11/8.

Stribet Ryle (den lyse af dem), Klydesøen. Juli 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Den 25/8 var Karsten Busk Laursen igen på pletten. Denne gang med en Hvidbrystet Præstekrave ved sydtårnet. Blot 8. fund for Kalvebod Fælled i nyere tid (efter 1960’erne) og kun anden gang med en observation fra ”efteråret”. Dagen efter kunne den ses ved Sydmøllevej, hvor den de efterfølgende dage holdt til og bød på virkelig fine observationer (se video nedenfor). Sidste dag den blev set var 3/9.

Juli bød vanen tro på rastende Kærløbere i Klydesøen. Største forekomst blev 5 adulte i dagene 25/7-27/7. Første fugl blev set ved Villahøj den 27/6. Fra 1/7 var der stort set rastende fugle dagligt i Klydesøen frem til primo august. Kun enkelte ungfugle sås i august. Og ingen forekomster af mere en 1 fugl. En enkelt 1K sås ved Villahøj 11-14/8.

En 1K (juvenil) Odinshane rastede ved Villahøj (nordlige engsø) 31/8-9/7 (Mads Bjarke Salling, Stig Kjærgaard Rasmussen + mange). Det meste af tiden lå den et stykke ude i søen, så gode billeder af den lille snurretop var ikke mulige. Du kan se en lille stump dokumentationsvideo af fuglen her:

De Krumnæbbede Ryler toppede i slutningen af juli med 44 i Klydesøen den 28/7 (Thomas Tümmler-Hellesen). Bekymrende få ungfugle blev set i løbet af august. Blot to juvenile fugle blev set. Og i september er det indtil videre også kun blevet til ganske få fugle. En elendig ynglesæson for arten i Sibirien?

Et par sjove aflæsninger af ringmærkede vadefugle skal også nævnes. En Tinksmed blev aflæst i juli måned og viste sig at være ringmærket i Ungarn 1/8 2020, hvor den har været på vej mod sit vinterkvarter. En juvenil Lille Præstekrave blev aflæst den 1/8 i Klydesøen. Den viste sig at være ringmærket som unge den 27/6 2021 i det sydligste Norge. Altid spændende med disse aflæsninger og oplysninger om, hvor vores trækfugle kommer fra.

Endelig skal stylteløberfamilien også lige nævnes. Den 8. august blev flokken set ved Villahøj for sidste gang. Noget overraskende blev de dagen efter, den 9. august, genfundet i Skåne ved Örtofta sockerbruksdammar ca. 50 km NV for Villahøj. Her blev de set frem til den 20. august. Herefter har der ikke været flere meldinger om flokken. Forhåbentligt er de nu vel fremme til deres overvintringsområde et sted i Middelhavet. En længere artikel med omtale af de to ynglefund i Danmark i år kan læses på Netfugl. Flere fotos af stylteløberfamilien kan ses HER (taget af Nis Lundmark Jensen).

Store stylteløberunger. Villahøj, 7. august 2021. Foto: Nis Lundmark Jensen. 

Perioden bød også på andre gode observationer. Den 1/8 rastede en 1K Sorthovedet Måge i Klydesøen (Jonas Hansen Tchikai). Endnu en 1K blev fundet i Klydesøen til aftenrast den 23/8 (Troels Eske Ortvad). 

I den langbenede ende bød perioden på flere observationer af Sølvhejre, men ingen større forekomster. To sammen ved Villahøj og efterfølgende Klydesøen i dagene 20-22/8 blev eneste observation af mere end én fugl. 

Sølvhejre i ensom majestæt, Villahøj. August 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

På rovfuglefronten var det især glædeligt med en langtidsstationær Hedehøg; en 1K fugl som rastede i perioden 26/8-3/9 (Mathias Glavind + mange). Fuglen brugte det meste af Kalvebod Fælled som fourageringsområde og var derfor ikke altid så nem at få at se.  

En Steppehøg han blev set kortvarigt nord for Villahøj den 1/9 af Mikkel Thorup. Forhåbentlig bliver det ikke den sidste i efteråret, som indtil videre dog ikke har budt på mange i DK. En Sort Glente trak sydvest ved Klydesøen den 21/8 (Karsten Busk Laursen m.fl.). Et klassisk tidspunkt for denne art. Den 21/8 blev også en god dag for trækkende Fiskeørne, hvor mindst 5 blev set.

Blandt småfuglene var der særligt én observation, der skilte sig ud: ca. 20.000 Digesvaler til natterast i Hejresøen den 1/8! Den heldige observatør (Gitte Nielsen Laursen) beretter følgende: Først fouragerende dels over Hejresøen og dels over vandet udenfor diget. Den ene store flok efter den anden samledes i en gigantisk sværm, der cirkulerede rundt over diget og Hejresøen indtil de gik til rast i rørskoven 21.15-21.20, hvorefter der var stort set fred igen. Mange kom ind fra syd.

I dagene op til den 1/8 blev der set større forekomster ved Klydesøen også. En lignende forekomst er tidligere blevet registreret. I august 2017 rastede op til 18.000 ved Klydesøen.

Digesvaler, Sydmøllevej. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Udover den kæmpe forekomst af digesvaler, skal også nævnes en Vendehals den 6/9 ved Sydmøllevej (Andreas Bruun Kristensen). 

Møde med Naturstyrelsen om fugleforvaltning m.m. på Kalvebod Fælled

Den 25/8 afholdt caretakergruppen sammen med DOF København møde med Naturstyrelsen i regi af ”DOF-Forum”. Det er et årligt tilbagevendende møde, der afholdes mellem DOF Kbh og Naturstyrelsen med henblik på at drøfte fugleforvaltning på Naturstyrelsens arealer, herunder Kalvebod Fælled.

Et par spændende punkter fra mødet skal her nævnes:

Ynglestatus for 2021
  • Fantastisk yngleår for klyderne med ny rekord, idet ca. 95 par ynglede på den lange, smalle ø ud for sydtårnet, hvor de tidligere har ynglet. Og så havde de endelig også ynglesucces. Omkring 100 unger blev flyvefærdige, hvilket også er ny rekord. Succesen vurderes at skyldes en kombination af vellykket ræveregulering i Klydesøområdet og en høj vandstand i søen i foråret.
  • Ynglende engryle (med unge).
  • Territoriehævdende par af stor kobbersneppe ved Villahøj
  • Flere par dværgterner (med ynglesucces)
  • Atlingand med ynglesucces (Villahøj)
  • Danmarks fjerde succesfulde yngleforekomst af stylteløber.
  • Ynglende havørn i Kongelunden. 

I 2022 gennemfører caretakergruppen en samlet ynglefugleoptælling af vadefugle på Kalvebod Fælled (gennemføres hvert andet år). Bliver spændende at se, om f.eks. vibens fremgang vil fortsætte.

Lukning af grøfter og ændring af grøfteprofiler

Over det sidste år har Naturstyrelsen gennemført nogle fine tiltag med lukning af grøfter og ændrede grøfteprofiler med “udposninger” (se eksempel). Naturstyrelsen oplyste på mødet, at de forventer at påbegynde et arbejde på østlige Koklapper med at ændre grøfteprofilerne her (gøre dem bredere og mindre dybe).

Grøftestrækning efter lukning. 26. marts 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Samme grøftestrækning som billedet oven for. Her fra 27. februar 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Etablering af ”blåt bånd” ved den gamle Klydesø

Efter ønske fra caretakergruppen og DOF Kbh har Naturstyrelsen de sidste par år arbejdet på at skabe et ”blåt band” i den gamle Klydesø. Dvs. skabe en glidende overgang fra eng til vandflade i søen ved at åbne rørskovsbræmmen op langs nordsiden af gamle Klydesø. Det er nu ved for alvor at tage form (se billederne). Succesen skyldes især lukning af grøften/kanalen, der løber på bagsiden af søen, hvorved der er skabt overgang for hestene, som nu er ved at få skabt noget dynamik i området. Indsatsen har i vinters været suppleret med afbrænding af rørskovsbræmmen. Det ser rigtig lovende ud, det der er ved at ske, så det bliver spændende at følge udviklingen i det område de kommende år.

Gamle Klydesø, set mod nord fra nordtårnet, 2016. Uden overgang mellem eng og vandflade. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Gamle Klydesø, set mod nord fra nordtårnet, 2021. Rørskovsbræmmen bagerst er blevet brudt. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Forstyrrelser

Efter initiativ fra caretakergruppen fik Naturstyrelsen og caretakergruppen i samarbejde opsat nogle midlertidige skilte i foråret, der opfordrede de besøgende til at vise hensyn til de ynglende engfugle. Det var en stor succes ift. at reducere fladefærdsel i yngletiden, især i området omkring Villahøj, hvor der tidligere har været en række uheldige forstyrrelser, bl.a. med løse hunde ude i engsøen.

På mødet kvitterede Naturstyrelsen for det gode samarbejde og oplyste, at styrelsen til næste år vil udarbejde 10 skilte i en bedre kvalitet til den kommende sæson. 

Midlertidigt skilt med opfordring til at vise hensyn til de ynglende engfugle. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Nye gangbroer ved Store Høj Sø og på sigt måske et nyt skjul ved Sydmøllevej

Det er utroligt positivt, at det vha. en borgerindsamling og støtte fra RealDania er lykkedes at finde penge til at genetablere gangbroer og skjul ved Store Høj Sø. Naturstyrelsen oplyste på mødet, at forventningen er, at arbejdet med at genetablere broer mv. kan påbegynde i efteråret.

På mødet blev ønsket fra caretakergruppen og DOF Kbh om et nyt skjul ved Sydmøllevej også drøftet. Caretakergruppen og DOF Kbh ser et stort potentiale i at få etableret et mere publikumsvenligt skjul ved Sydmøllevej (og med en lidt ændret placering og udformning). Se skitseforslag nedenunder. På mødet oplyste Naturstyrelsen, at de er positive over for et nyt fugleskjul her, men at en realisering bl.a. vil forudsætte, at der kan skaffes ekstern financiering til projektet. Det vil DOF Kbh og caretakergruppen arbejde videre med.

Foreløbigt (og primitivt) skitseforslag udarbejdet af caretakergruppen til nyt skjul ved Sydmøllevej.