Opsummering fra september til december 2021

Lidt forsinket følger her en opsummering fra perioden september-december 2021. Perioden bød fuglemæssigt på særligt én overraskelse; en ny art til listen over fugle set på (fra) Kalvebod Fælled i form af en Sodfarvet Skråpe. Ny dagsrekord for Sølvhejre samt flere langtidsstationære hanner af Blå Kærhøg skal også nævnes. Læs også om resultatet af Naturstyrelsens arbejde med at lukke grøfter og ændre profilen på dem til glæde for padder og vadefugle. Fotoet af den Blå Kærhøg er taget af Nis Lundmark.

Observationer fra perioden

Vi starter med den nye art for Kalvebod Fælled. Den 24/10 var Gustav Urth på pletten, da han ved middagstid så en forbitrækkende Sodfarvet Skråpe i Køge Bugt mens han stod i sydtårnet. Og det lykkedes ham oven i købet at få den dokumenteret. En vild obs. Og hermed art nr. ca. 304 for Kalvebod Fælled.

Dokumentationsfoto af Sodfarvet Skråpe, 24/10 2021 set i Køge Bugt fra sydtårnet. Foto: Gustav Urth.

Efter et par år med relativt få observationer af Sølvhejre på Kalvebod Fælled (trods fremgang i antallet af observationer i resten af landet) blev der for alvor ændret på den status den 15/9, hvor Karsten Busk Laursen noterede hele 32 Sølvhejrer! En klar ny rekord for lokaliteten. De 32 fordelte sig på flere flokke, som i løbet af dagen enten trak igennem eller kortvarigt var nede at raste for derefter at trække videre. Flere blev set de efterfølgende dage, bl.a. en flok på 15 i Klydeøsen den 18/9 (Frederik Broch Pedersen). Derudover skal nævnes 6 rst. i Klydesøen den 28/9 (Troels Eske Ortvad) samt en sen obs. fra december den 15/12, hvor en 1 rastede ved Villahøj (Thomas Tümmler-Hellesen).

Vanen tro blev der set enkelte flokke af rastende og trækkende Pibesvaner i slutningen af efteråret. Største obs. blev 11 rst. Villahøj 31/10-2/11, 20 rst. Klydesøen 2/11 og 18 trk. V samme dag.

Oktober bød som sædvanligt på mange trækkende og rastende gæs, især Bramgæs, samt rastende svømmeænder. Engsøerne ved Villahøj bød på antal over gennemsnittet for lokaliteten. Bl.a. op til 105 rst. Knarænder, 155 rst. Skeænder, 6 Atlingænder (12/9), 355 Pibeænder m.m.

Mørkbuget Knortegås, Kalvebod Fælled. Oktober 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rovfuglemæssigt blev perioden på det jævne dog med lyspunkter. Steppehøgen den 1/9 (Mikkel Thorup), som blev omtalt i forrige indlæg, blev den eneste i efteråret, som generelt bød på få Steppehøge i Danmark. Den fine 1K Hedehøg, som ligeledes blev omtalt i forrige indlæg, blev set frem til den 3/9 (Mathias Glavind + mange). Til gengæld var der pænt med rastende Blå Kærhøge, herunder ikke mindst flere af de smukke blå hanner. Op til tre hanner blev set samtidigt. På overnatningspladsen i Klydesøen blev det højeste antal 9 til overnatning den 31/10 (Karsten Busk Laursen).

Blå Kærhøg, Kalvebod Fælled. Ultimo 2021. Foto: Nis Lundmark

Billede 1 af 4

En udmærket trækdag for Rød Glente skal også med; den 7/10 trk. 6 V over Villahøj (Mogens Kristensen). Og så bød perioden også endelig på nogle langtidsstationære Fjeldvåger, som tilsyneladende har haft en god ynglesæson i Skandinavien efter en del ringe år. To stk. var mere eller mindre stationære i området i perioden.

Fjeldvåge, Kalvebod Fælled. December 2021. Foto: Nis Lundmark.

For vadefuglenes vedkommende trak perioden ikke de store overskrifter. Den sølle sæson for bl.a. de unge Krumnæbbede Ryler og Kærløbere fortsatte. Maks antal for de unge Krumnæbbede Ryler blev 4 1K den 11/9. Og blot en enkelt 1K Kærløber 1/9-3/9 (Karsten Busk Laursen).

Til gengæld bød december på pæne tal af de charmerende og tillidsfulde Sortgrå Ryler. Op til 19 blev det til i december (29/12, Rasmus Turin), som alle blev set på ydersiden af diget fouragerende på stensætningen. I perioden 8/9-13/10 blev der gjort flere observationer af Islandsk Stor Kobbersneppe, som der generelt blev set mange af i landet dette efterår. 6 rst. i Klydesøen den 25/9 blev største forekomst i perioden (Karsten Busk Laursen). Det blev også til en efterårstredækker, som nok er overset på Kalvebod Fælled om efteråret, idet Karsten Busk Laursen så en gå til rast ved Villahøj den 8/9.

Sortgrå Ryle, ydersiden af diget ved Klydesøen. December 2021. Foto: Nis Lundmark.

Perioden bød på en 1K Sorthovedet Måge den 14/9 i Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen), hvilket bringer 2. halvår op på 3 1K Sorthovet Måger (1/8, 23/8 og 14/9). Det er ny sæsonrekord. Arten er kun lige knap årlig på Kalvebod Fælled. Nævnes skal også hele 7 Kaspiske Måger den 29/12 til natterast i Klydesøen, hvilket er en tangering af den tidligere rekord (Troels Eske Ortvad).

Mosehornugle er en fåtallig trækgæst på Kalvebod Fælled. Perioden bød også blot på 2 observationer; hhv. 1 rst. Klydesøen 25/9 (Rasmus Turin) og 1 rst. Koklapperne 7/11 (Thorbjørn Thorslund).

For småfuglene var efteråret også på det jævne. Flere Store Tornskader kunne ses i perioden 22/9-30/10. En speciel observation blev gjort den 13/10, da Rasmus Turin tidligt om morgenen oplevede et intenst træk af Vindrossel ved Pinseskoven, hvor hele 7.200 trk. NV i tidsrummet 7.10-8.15. En klar ny rekord for Kalvebod Fælled.

Stor Tornskade. Oktober 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Som sædvanligt for årstiden og stedet blev der gjort nogle fund af Rødstrubet Piber. Alle tre obs nævnes: 12/9 1 rst. Villahøj (med afvigende kald), 20/9 1 rst. Villahøj (med normalt rødpiber kald) samt 22/9 1 rst. Reservatvej (alle tre obs. Thomas Tümmler-Hellesen). I piber-kategorien skal også nævnes op til 2 rst. Bjergpibere ved Sydmøllevej 20/11-26/11 (Nis Lundmark m.fl.), hvilket blot udgør ca. 11 fund for Kalvebod Fælled.

Bjergpiber, Sydmøllevej. 20. november 2021. Foto: Nis Lundmark.

Mere vadefugle- og paddevenlige grøfter på Kalvebod Fælled

Som omtalt kort i nyheden fra september 2021 ville Naturstyrelsen i løbet af efteråret gå i gang med at lukke flere grøfter på Kalvebod Fælled (se kort) samt ændre profilen på dem. Formålet er at skabe bedre forhold for strandtudser, grønbrogede tudser og vand- og vadefugle på strandengene.

Problemet med de eksisterende grøfter er bl.a., at de trækker vandet væk fra området for hurtigt, og det tørrer landskabet ud. Grøfternes profil er også uegnede for vadefugle at fouragere i med deres stejle kanter. Grøftearbejdet blev gennemført henover efteråret og resultatet ser lovende ud (se fotos). Mere om projektet kan læses i denne nyhed fra Amagerliv.dk

Før grøftearbejdet gik i gang. Koklapperne 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Billede 1 af 3

Oversigt over grøfter der er blevet lukket og/eller har fået ændret profil. Kort fra Naturstyrelsen.

Fugle de kommende måneder

De næste par måneder står i vinterens tegn, og der vil derfor ikke være den store udskiftning i fugle på Kalvebod Fælled. De Sortgrå Ryler kan varmt anbefales et besøg, hvis de bliver hængende. Der kan også ses pæne antal af store og små skalleslugere i bl.a. Kalvebodløbet. De overnattende Blå Kærhøge i Klydesøen er også et besøg værd, og hvis Klydesøen fortsat er isfri, kan der i timerne op til skumring ses pæne tal af skalleslugere og hvinænder m.m. gå til overnatning i søen.

Næste opdatering forventes omkring marts/april. En særlig tak til Nis Lundmark for de smukke fotos. Flere kan ses her (link til Flikcr).

Lille Skallesluger, Kalvebodløbet. December 2021. Foto: Nis Lundmark.