Resultat af ynglefugletælling 2022

Som det blev indikeret i nyheden for et par uger siden, så har det været en rigtig fin ynglesæson for vadefuglene på Kalvebod Fælled. Resultaterne af årets optællinger præsenteres i denne nyhed. Optællingerne er foretaget af den lokale caretakergruppe/fuglegruppe for Kalvebod Fælled.

De gode resultater skyldes en kombination af flere ting. Bl.a. har en høj vandstand i Klydesøen sikret våde enge i foråret og været med til at sikre de jordrugende fugle på øerne i Klydesøen mod rævebesøg. 

Våde enge ved Sydmøllevej (Klydesøområdet). Maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Derudover har Naturstyrelsens arbejde i 2021 med at udjævne grøfterne i visse delområder også haft en positiv effekt, ved at grøfterne er blevet mere vadefuglevenlige. Disse effekter bygger oven på en række andre forbedringer, som Naturstyrelsen har gennemført de seneste år. Her kan især fremhæves arbejdet med at sikre vand i området omkring Villahøj, og Naturstyrelsens arbejde med at forbedre forholdene for vadefugle (og padder) i den nordlige del af Klydesøen. Endelig skal også nævnes rævereguleringen, som sikrer, at bestanden af ræve holdes på et niveau, der muliggør, at tilstrækkeligt med unger kan overleve. I 90’erne og 00’erne var prædationen fra ræve en væsentlig årsag til, at næsten ingen vadefugleunger kom på vingerne og bestandene af vadefugle derfor gik så meget tilbage (læs evt. mere her under Indsats mod prædatorer). Samlet set er disse tiltag, og flere andre, medvirkende til den fremgang, vi ser nu. 

Den nordlige engsø ved Villahøj. 8. juni 2022. Optimal vandstand. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Udkig over den nordlige del af Klydesøen, hvor der bl.a. er blevet arbejdet med de hydrologiske forhold og lavet paddeskrab. Set fra dæmningen mod sydøst (hvor Reservatvej møder Dæmningsvej). Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Endelig skal det også nævnes, at Naturparkens gæster og øvrige brugere af Kalvebod Fælled har været rigtig gode til at vise hensyn til de ynglende vadefugle ved at begrænse fladefærdslen på engene i yngletiden. Det er bl.a. et resultat af den kommunikation, som Naturstyrelsen i samarbejde med caretakergruppen/DOF København har stået for (bl.a. ved opsætning af informationsskilte udvalgte steder). Det har betydet, at engfuglene har kunnet få ro til at yngle. 

Neden for gennemgås nogle af resultaterne fra årets ynglefugleoptællinger.

Vibe

I alt 356 par hvilket er ny rekord. Markant fremgang fra 2020 til 2022 på knap 40 %, hvilket stort set svarer til samme fremgang, som sås fra 2018 til 2020 (42 %). Den positive udvikling for arten på Kalvebod Fælled fortsætter med andre ord, hvilket også fremgår af figuren neden for.

Vibe, Kalvebod Fælled. Juni 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

I nogle delområder er der tale om fordoblinger ift. antallet af par sammenlignet med 2020. Det er også interessant, at vi nu begynder at se en spredning til nogle af de delområder, hvor der ikke tidligere (i nyere tid i hvert fald) har været ynglende Viber. Med den udvikling området som helhed er i, er det sandsynligt, at bestanden kan vokse yderligere.

Stor Præstekrave

Flot fremgang også for denne art. I alt er der noteret 48-55 par, hvilket er ny rekord.

Stor Præstekrave, Kalvebod Fælled, 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Der er en utrolig høj bestandstæthed på de centrale enge omkring Klydesøen. Samtidig har den udvidet sine yngleområder til bl.a. den nordlige del af Klydesøen samt engene omkring Villahøj. Denne spredning skyldes bl.a. de tiltag, Naturstyrelsen har lavet i disse områder, hvor der bl.a. er kommet flere våde og kortgræssede enge.

Klyde

For Klyden er der også tale om en meget flot fremgang i 2022. Hele 204 par ynglede, hvilket er en suveræn ny rekord.

Klyde, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Kolonien i år er sandsynligvis en af de største i Danmark – måske endda den største. Alle 204 par ynglede sammen på en aflang holm i Klydesøen, som de har ynglet på siden 2020. Ynglesuccesen var høj, og der blev i løbet af juni talt over 300 unger. Den høje vandstand i Klydesøen i foråret har bl.a. været med til at sikre, at øen de ynglede på, forblev fri for rævebesøg.

Rødben, Strandskade og Dobbeltbekkasin

For alle tre arter har tendensen over de seneste år været den samme; stabil.
For Rødben blev der noteret 57 par i år mod 45 i 2020, 76 i 2017 og 47 2001. Vi skal tilbage til 1980 for at se større yngletal (116 par). Flere tiltag, der kan sikre vand på engene, vil bl.a. kunne have en positiv effekt på arten og sikre flere ynglepar.

For Strandskaden noteredes 10 par. Til sammenligning var der 6 par i 2018, 7-8 par i 2017 og 7 par i 2007. Vi skal tilbage til 1980’erne og 90’erne for at se større yngletal (f.eks. 46 par i 1988).

For Dobbeltbekkasinen er billedet det samme. Stabil lille bestand på omkring 10 par siden 00’erne. I år 11 par. I 2020 12 par, 2017 9 par, 2007 7 par. I 1999 til gengæld 25 par, 1994 73 par og 1980 hele 87 par. Mere vand på engene vil, lige som for Rødbenen, kunne hjælpe denne art. Tiltagene, der er lavet de seneste år, burde sikre en fremgang for Dobbeltbekkasinen. Måske det blot tager længere tid at konstatere en fremgang, da bestanden pt. fortsat er lille og det derfor tager længere tid før man kan se/måle en effekt. 

Dobbeltbekkasin, Villahøj. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Engrylen

Til stor overraskelse viste det sig, at et enkelt par Engryler ynglede i år og endda fik unger (3 stk.). Arten holder således stadig stand, idet 1-2 par har ynglet eller gjort yngleforsøg de seneste par år. Men med så lille en bestand, og med så langt til nærmeste yngleområder i Danmark (nogle få lokaliteter i Jylland), er det sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før den helt forsvinder fra Kalvebod Fælled og dermed også Østdanmark.

Brushane

Trods pænt med Brushaner hele foråret igennem, blev der ikke observeret yngleadfærd.

Brushane, Villahøj. April 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Stor Kobbersneppe

Igen i år var der optakt til yngleforsøg ved Villahøj, hvor bl.a. et par blev set og hannen sås flyve territorialflugt over området. Desværre blev det ikke til mere. Vi krydser fingre for, at 2023 bliver året.

Stylteløber

Til stor overraskelse vendte parret fra sidste år tilbage. Sidste år lykkedes det dem at få tre flyvefærdige unger ved Villahøj. I år var de forinden et smut i Skåne, hvor de gjorde yngleforsøg, men af uvisse årsager opgav. Kort efter kunne de så ses ved Villahøj igen, hvor de med det samme gik i gang med endnu et yngleforsøg. Seneste status (primo juli) er, at mindst to unger er klækket. Parret ved Villahøj er blot ét ud af ca. 3 par, der har ynglet i Danmark i år.

Stylteløberpar ved Villahøj Sø. Her fra den 18. april 2022. Foto: Michael Bendt.

Terner

Dværgternerne har haft endnu et godt år. 10 par har ynglet og flere af dem havde ynglesucces. Sidste år ynglede 9 par, men i 2020 kun 4 par. Det er et relativt nyt fænomen med de ynglende Dværgterner i Klydesøen (siden 2016). Rigtig positivt.

Til gengæld ser det ikke godt ud for Havternerne, hvor kun 2 par ynglede år. Til sammenligning var der 25 par i 2017.

Dværgterne. Foto: Michael Bendt.

Andre ynglefugle

Rigtig positivt igen at have langtidsstationær paukende Rørdrum på Kalvebod Fælled. En han paukede ved Store Høj Sø gennem hele foråret. I løbet af sommeren finder vi måske ud af, om det kom noget ud af anstrengelserne.

Derudover skal også nævnes 1 par Rørhøge samt 2-3 par Atlingænder ved Villahøj, heraf 1 par med unger.

Alt i alt nogle rigtig fine resultater. Bliver spændende at se, hvordan det ser ud ved næste optælling af ynglefugle i 2024.