Ynglefugle og observationer fra perioden maj-juni

Vi har nu nået slutningen af juni og forårstrækket er et overstået kapitel. De af vores hjemlige ynglefugle, som ankommer senest, ankom omkring slutningen af maj. Der er nu fuld fokus på ynglen, men for en del arter er det også allerede overstået. Bl.a. er vadefuglenes returtræk i gang, og lige nu kan man bl.a. nyde synet af de smukke Sortklirer og Brushaner.

Læs mere om hvordan ynglesæsonen er gået for flere af vadefuglene på Kalvebod Fælled, og hvad du gik glip af blandt de mange spændende fugle, der blev set i perioden maj-juni.

Gode og dårlige nyheder på ynglefuglefronten

Ynglefugleoptællingen på Kalvebod Fælled er i det store hele færdig og viser bl.a. en flot fremgang for Viben, hvor det samlede antal ynglepar er opgjort til ca. 250 par. Stigningen ser i høj grad ud til at hænge sammen med de indsatser, Naturstyrelsen har lavet for at få mere vand på engene visse steder.

Vibe, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

For Stor Præstekrave er der også igen i år rigtig mange ynglepar. Nævnes skal også et territoriehævdende par Store Kobbersnepper ved Villahøj, som desværre opgav at yngle. Endelig var der også to syngende Engryler ved Klydesøen medio juni. Om det bliver til et sent yngleforsøg vil tiden vise. Af andre fåtallige ynglefugle skal også nævnes en Atlingand med 6 ællinger den 22. juni ved Villahøj. Det er vist første gang i nyere tid, at den med sikkerhed (sete unger) konstateres ynglende.

Omvendt ser det skidt ud for Klyderne, som helt har opgivet at yngle for første gang i mange år. Med al sandsynlighed skyldes det prædation fra ræve. I år har der desværre heller ingen yngleforsøg af Brushane været. Generelt har der været for lidt vand i Klydesøen i det tidlige forår trods den megen nedbør tidligere på året. Det er helt afgørende, at vandstanden er tilstrækkelig høj på dette tidspunkt, da engene ellers tørrer for hurtigt ud senere på ynglesæsonen, hvilket er sket i år. Dette vil blive drøftet med Naturstyrelsen.

Mange sjældne og fåtallige trækgæster på besøg

De gode takter fra tidligere på foråret fortsatte i maj og juni. Et overflødighedshorn af fåtallige og sjældne fugle har kunnet ses på Kalvebod Fælled. 

Den 28. april fandt Michael Delpierre en syngende Drosselrørsanger ved Villahøj. Flere nåede at se og høre den, men den var væk igen dagen efter. Den 1. maj rastede en smuk Hortulan han ved sydtårnet fundet af Rasmus Turin. Den fouragerede på dæmningen og var meget tillidsfuld og kunne derfor nydes på tæt hold, hvilket de flotte fotos også vidner om. Den Rødhalsede Gås fortsatte sit ophold frem til den 3. maj.

Hortulan, sydtårnet/Klydesøen. 1. maj 2020. Foto: Joakim Matthiesen

Billede 1 af 3

Nordre Klapper lagde igen i år scenegulv til en spillende Tredækker. I modsætning til flere af de andre år var der i år tale om en langtidsstationær fugl (den ene dag to), som kunne opleves i perioden fra 7. maj (Karsten Busk Laursen) til og med 14. maj. Endnu en fugl spillede på Koklapperne (hørt fra Kalvebod Sti) den 19. maj (Thomas Tümmler-Hellesen). Læs mere om Tredækkerbesøget i nyheden fra maj (inkl. lydoptagelser).

Den 17. maj havde Andreas Hagerman en forbitrækkende adult Sorthovedet Måge ved Klydesøen. Samme dag havde Andreas også en rastende Odinshane ud for det midterste tårn. En han Hvidbrystet Præstekrave blev (genfundet?) den 9. maj af Jesper Brodersen og har været stationær siden da. Der er med al sandsynlighed tale om samme fugl, som ligeledes var langtidsstationær i Klydesøen sidste år. Bemærkelsesværdigt at der i april blev set en hun den 7. april og en han den 10. april. Den 6. juni blev der igen set en hun – sammen med hannen (Karsten Busk Laursen). Det ser dog ikke ud til, at det blevet til mere end et flygtigt parforhold.

Den 22. maj fandt Christian Scharff Grandorf en TEREKKLIRE i Klydesøen, hvilket kun er det 3. fund for Kalvebod Fælled. Terekkliren er en sjælden trækgæst i Danmark med blot 1-2 fund om året. Fuglen blev set frem til den 24. maj og blev lidt af et tilløbsstykke.

Terekklire, Klydesøen. 23. maj 2020. Foto: Per Bækgaard.

Af andre interessante vadefugleobservationer skal også nævnes 9-10 Kærløbere den 21-22. maj (Ib Jensen, Karsten Busk Laursen) og ikke mindst en flok på op til 17 rastende Pomeransfugle i perioden 15. maj til 23. maj (Jesper Sonne + mange). Pomeransfuglen er meget fåtallig på Kalvebod Fælled og i det hele taget uden for de faste forårsrastepladser i Vestjylland. Så en flok på hele 17 stk. var meget usædvanligt. Nævnes skal også en ny dagsrekord for Strandhjejle på 71 rst. den 6. juni ifm. en regnpassage. Bortset fra 5 trak de øvrige videre efter regnens ophør (Karsten Busk Laursen). Og så fortjener 102 rastende Brushøns ved Villahøj den 1. maj også at blive nævnt (Jan Svejgaard Jensen). 

Samtidig med at Terekkliren rastede i Klydesøen, lagde en anden sjældenhed vejen forbi, idet en Sort Stork blev set den 23. maj. Først set overflyvende ved Villahøj i retning mod Klydesøen (Søren Ferdinand Hansen). Derefter set raste i Klydesøen en halv times tid, hvorefter den lettede og trak i sydøstlig retning (Stig Kjærgaard Rasmussen, Rasmus Turin m.fl.).

Sort Stork trækkende ved Pinseskoven efter rast i Klydesøen. 23. maj 2020. Foto: Peter Andersen

På småfuglefronten skal også nævnes en rastende Vendehals den 8. maj (Thomas Tümmler-Hellesen) samt Pirol den 29-31. maj med 1-2 rst. i Pinseskoven (Jesper Sonne m.fl.), 10-12. juni 1 rst. Mosehøj og derefter lunden på Svenskeholm (Rasmus Turin m.fl.) samt 11. juni 1 overflyvende ved Hejresøen (Per Schiermacher-Hansen). Endelig skal en ny dagsrekord for Stenpikker også nævnes; den 20. maj havde Jon Lehmberg hele 104 rastende på Kalvebod Fælled. 

Vendehals, Kalvebod Fælled. 8. maj 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

I den tungere ende blev der fundet en Lundsanger i Pinseskoven den 5. juni. Den blev fundet af Bjørn Wahlsteen og Peter Lafrenz, som samme dag også fandt en i Kongelunden. Lundsangeren i Pinseskoven blev også hørt den 8/6.

Endnu vildere blev det den 7. juni, hvor Michael Delpierre brillierede med et fund af en syngende BUSKRØRSANGER i Pinseskovens nordvestlige hjørne. Kun 2. fund af denne art på Kalvebod Fælled. Den er en fåtallig, men årlig trækgæst i Danmark, men lige netop i år, er der set mange flere end der normalt plejer at blive set. Den var desværre væk dagen efter. En optagelse af dens karakteristiske, langsomme sang med imitationer og gentagelser, kan høres her.

Den 10. juni leverede fuglefotografen John Larsen den helt store overraskelse, da han fandt en super flot han DVÆRGHEJRE i Hejresøen. Det blev et stort tilløbsstykke, og den valgte heldigvis at blive flere dage. Læs mere om fundet og se billeder og video her.

Dværghejre, Hejresøen. 11. juni 2020. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Endnu en fåtallig trækgæst på Kalvebod Fælled blev fundet den 13. juni, hvor en Natravn rastede det meste af dagen på den udtørrede mudderflade foran det sydlige fugletårn (Kirsten Halkjær Lund + mange). 

Natravn, Klydesøen. 13 juni 2020. Foto: Peter Lauritzen

Billede 1 af 2

Fra nu af og de næste måneder frem bliver det vadefuglenes returtræk, der kommer til at dominere fuglebilledet på Kalvebod Fælled. Så få pudset kikkerten og kom ud og se de smukke vadefugle i deres flotte yngledragter.