Højdepunkter fra juli og august

Efterårstrækket er allerede i fuld gang og har været det i et stykke tid. De seneste par uger er det især småfugle som gul vipstjert, skovpiber, svaler, diverse sangere samt rovfugle som rørhøg og hvepsevåge, som er trukket over Kalvebod Fælled. Og så skal de mange aftenfalke selvfølgelig også nævnes (se tidligere nyhed). Neden for følger en opsummering over de diverse observationer fra juli og august med fokus på vadefuglene.

Efterårstrækket startede allerede omkring slutningen af juni måned for flere af vadefuglenes vedkommende. Højsæsonen for vadefugletrækket er i juli og august måned, hvor først de gamle fugle trækker igennem, og derefter ungfuglene. Særligt juli måned er fantastisk, når de gamle fugle i deres smukke ynglefugledragter kan nydes i Klydesøen eller ved Villahøj, når de i kortere eller længere tid raster inden deres videre træk mod vinterkvartererne. 

I år udmærkede vadefuglesæsonen sig bl.a. ved det store antal rastende almindelige ryler i starten af juli, hvor der den 7/7 blev set 930 rst., den 8/7 mindst 1.000 og så den 9/7 kulminerede det med 1.300 rst. i Klydesøen (Stig Kjærgaard Rasmussen), hvilket er ny lokalitetsrekord. Krumnæbbet ryle gjorde sig også bemærket med mange adulte gennem det meste af juli måned med mange dage med omkring 50 fugle i perioden 7/7-21/7. Makstal blev 16/7 med 56 rst. i Klydesøen (Philip Elbek). Også i starten af august var der pæne tal med to datoer med cirka 30 fugle. Kun få juvenile fugle blev set i løbet af august. Dårlig ynglesæson?

Krumnæbbet Ryle. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

En anden art – og Klydesø-specialitet – som kunne nydes stort set gennem hele juli måned, var kærløber. Den første blev set den 5/7, derefter 2 den 7/7 stigende til 12 rst. den 11/7 (Karsten Busk Laursen). I perioden 12/7-21/7 kunne der on and off ses op til 8 rst. Fra den 22/7 faldt antallet til 2, og fra den 2/8 -10/8 sås kun en enkelt. Højst overraskende blev der ikke set nogen juvenile kærløbere i løbet af august.

Hvad smårylerne angår, blev makstal for Temmincksryle 18 rst. den 12/7 med 15 rst. den 11/7 som næsthøjeste rastetal. Dværgryle var yderst fåtallig med et makstal på blot 8 den 22/7. Sandløber markerede sig derimod med en ny lokalitetsrekord den 25/8 med 8 rst. i Klydesøen (Karsten Busk Laursen). En anden ny lokalitetsrekord blev sat den 3/7, da 26 små præstekraver blev talt fra Sydmøllevej (Thomas Tümmler-Hellesen). Den 10/7 blev der samme sted talt 21.

Stor Kobbersneppe skuffede en smule i år med et makstal på blot 16 den 8/7, hvor der de foregående år typisk er set mellem 20-25 fugle i juni-juli måned.

Af andre makstal skal nævnes følgende: storspove 214 til natterast i Klydesøen den 8/7, tinksmed 61 rst. den 10/7 Villahøj og 60 samme sted 1/8. Brushane 98 rst. den 19/7 i Klydesøen, stor præstekrave 215 rst. den 19/7, 218 rst. 18/8 og 470 rst. den 25/8 i Klydesøen (Michael Køie Poulsen). Totalen på 470 er tredjehøjeste total for Klydesøen. Stenvender 6 rst. den 11/8 og 7 rst. den 17/8.

Årest vadefuglesæson adskilte sig også ved, at der ikke blev fundet nogen sjældne vadere i år. En rastende odinshane i Klydesøen fra den 9/8-13/8 (Jakob Strand m.fl) blev sammen med en overflyvende pomeransfugl den 29/8 ved Villahøj (Lars Paaby, Jørgen Munck m.fl) de bedste vaderobs i denne omgang.

Af andre godbidder fra sommeren skal nævnes silkehejren, som blev set frem til den 26/7. Derudover skal også nævnes en skestorkeflok på 5 den 7/7-8/7 (se nyhed her). I løbet af august blev det også til et par sølvhejre med 1 rst. den 2/8 Villahøj, 1 overflyvende samme sted 8/8 og 3 rst. den 20/8 og igen den 31/8.

Sølvhejre, Villahøj. August 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Endelig skal aftenfalke-invasionen også nævnes, som er omtalt i en tidligere nyhed. Op til fire fugle blev set i perioden. Den første blev set den 27/8 (Thomas Tümmler-Hellesen). Den 29/8 kunne der ses tre fugle sammen og den 31/8 kunne der så ses 4 sammen.

Udover aftenfalkene skal også nævnes en smuk 1K Hedehøg, som blev set trækkende ved Klydesøen den 18/8 af Karsten Busk Laursen. Den blev forinden meldt fra Aflandshage af Rasmus Turin.

Af småfugle skal følgende udvalgte obs. nævnes: rødrygget tornskade 9 rst. den 26/8, vendehals 1 rst. den 18/8 i Fasanskoven samt den 24/8 1 rst. Sydmøllevej. En sjælden savisanger blev hørt i det sydvestligste hjørne af Hejresøen den 24/7 af Peter Andersen og af Rasmus Turin den 26/7 i kanalen ved ‘Tanghjørnet’ (lige over for Hejresøen). Blot 6. fund på Kalvebod Fælled.

Rødrygget Tornskade, ungfugl. Villahøj. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.